ereska forum - diskusní fórum pro lidi posti?ené roztrou?enou sklerózou

KlubSMS

Nejsi přihlášen

Pravidla fora

Pravidla přispívání do diskusí fóra Občanského sdru?ení SMS

Tato pravidla přispívání do diskuse stanovuje provozovatel internetového diskusního fóra Občanského sdru?ení SMS, který zodpovídá dle zákona č. 480/2004 Sb. § 5 za obsah. Tato pravidla jsou závazná pro v?echny diskutující a úkolem moderátorů je dbát na dodr?ování těchto pravidel:


1. Pouze slu?né a konstruktivní příspěvky

a) Ve fórech prosím nenapadejte ostatní diskutující. Na ereska forum je cílem přátelská atmosféra a ostatní nejsou na jakékoli osobní útoky zvědaví. Ve?keré osobní spory prosím ře?te mimo veřejné diskuse (icq, email, případně osobně).
b) Fórum není chat. Nemáte-li k příspěvku konstruktivní odpověď, prosím neodpovídejte. Uvědomte si, ?e příspěvky si přečte i několik tisíc u?ivatelů. Před odesláním se tedy prosím zamyslete, zda vá? příspěvek má nějakou "přidanou hodnotu", tj mů?e být pro ostatní nějakým způsobem přínosný.
c) Nevkládejte také do diskuse cizí e-maily, telefonní čísla, adresy, případně jakékoli jiné osobní údaje bez jejich souhlasu. Tyto příspěvky budeme mazat. Od toho jsou emaily.


2. Dr?te se tématu

a) Je ve va?em zájmu vybrat správnou diskusi pro zadání svého příspěvku. Nesprávně umístěné příspěvky budou přesunuty.
b) Pou?ívejte výsti?né nadpisy témat. Nadpisy jako "prosím poraďte", "v?ichni sem" nebo "Ach jó!" jsou ?patně zvolené. V?dy buďte konkrétněj?í a výsti?něj?í, např. "Prosím poraďte s Medrolem".


3. Zákaz propagace

a) Fórum není místo pro bezplatnou reklamu. Nav?těvované diskuse jsou pochopitelně lákadlem pro řadu firem. Příspěvky s komerčním podtextem v tématech od firem či obchodníků budou odstraněny nebo redukovány.


4. Dodr?ujte platné zákony

a) Příspěvky poru?ující zákony ČR (např. rasová diskriminace atd.) budou vymazány. Údaje o pisateli navíc mohou být v případě vy?ádání předány orgánům činným v trestním řízení.
b) Vyhněte se v na?em diskusím fóru mo?ným pomluvám. V?echny texty, fotografie a odkazy, které nejsou právnicky a úředně podlo?ené jako přímá fakta budou odstraněny. Není v silách administrátorů diskuzního fóra Občanského sdru?ení SMS, aby ka?dý případ sám prověřoval. Pokud máte pochybnosti, ?e někdo poru?uje zákony ČR a podniká "neférovým způsobem", obra?te se prosím na orgány činné v trestním řízení, ČOI nebo jiné média (tisk, televize), které se tímto zabývají. Rádi posléze právně a úředně dolo?ené výsledky na na?em serveru zveřejníme.


Zde vypisujeme důle?itý paragraf z "trestního zákona" č. 140/1961 Sb. Příspěvky, které tento paragraf poru?ují, budeme bez upozornění mazat. Děkujeme za pochopení.


§ 206 Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vá?nost u spoluobčanů, zejména po?kodit jej v zaměstnání, naru?it jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vá?nou újmu, bude potrestán odnětím svobody a? na jeden rok.
(2) Odnětím svobody a? na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.


Snahou Občanského sdru?ení SMS je přátelská atmosféra. Stačí k tomu jen velmi málo - chovat se slu?ně a ohleduplně vůči ostatním.


Děkujeme, ?e pou?íváte na?e fórum.

Board footer